bip.zwolen.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 WWW Miasta zwolen.pl
Podstawowe Dane Jednostki: strona główna 
Miasto Zwoleń
NAZWA JEDNOSTKI

Urząd Miejski w Zwoleniu

RODZAJ gmina miejsko-wiejska
LOKALIZACJA woj. mazowieckie, pow. zwoleński
KOD 26-700
MIEJSCOWOŚĆ Zwoleń, Plac Kochanowskiego 1
KONTAKT tel./fax 48 676-22-10, 48 676-24-18
e-mail: sekretariat@zwolen.pl
Burmistrz

Arkadiusz Sulima
tel. 48 676-22-10 

Zastępca Burmistrza

Grzegorz Molendowski
tel. 48 676-22-10 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Sobieszek
tel. 48 676-22-10 wew. 219

Sekretarz Gminy

Mirosław Chołuj 
tel. 48 676-22-10 wew. 221

Skarbnik Gminy

Anna Potucha
tel. 48 676-24-32 wew. 240

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Zwolenia (adres: Plac Kochanowskiego 1 26-700 Zwoleń tel 48 6762210 e-mail sekretariat@zwolen.pl.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych - Magdaleną Lenart pod adresem e-mail inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54 | Data modyfikacji: 2023-03-24 07:48:03.
Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54
Data modyfikacji: 2023-03-24 07:48:03
Opublikowane przez: Wojciech Wilk
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zwolen.pl