Burmistrz Zwolenia ogłasza pierwszy pisemny
(ofertowy) przetarg nieograniczony na sprzedaż
samochodu specjalnego pożarniczego FS Lublin Żuk
A 15 C o nr rej. WZW K192.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Zwolenia ogłasza pierwszy pisemny (ofertowy) przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego FS Lublin Żuk A 15 C o nr rej. WZW K192.
Marka: - FS Lublin Żuk A 15 C
Rok produkcji: - 1971
Nr rejestracyjny: - WZW K 192
Stan licznika: - 16 095 km
Moc silnika: - 45,00 kW
Rodzaj paliwa: - benzyna, B
Rodzaj skrzyni biegów:- manualna M4
Cena wywoławcza: - 1000,00 zł
Wysokość wadium: - 100,00 zł
Termin wpłacenia wadium: 20-12-2016 r.
Termin przetargu: - 21-12-2016 r. godz. 1000

Otwarcie ofert i przeprowadzenie przetargów nastąpi w wyżej podanych terminach w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zwoleniu, Plac Kochanowskiego 1 (sala narad).
Samochody będące przedmiotem przetargu można oglądać w dniach od 07-12-2016 r. do 20-12-2016 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400 w budynku OSP Sycyna Północna, po uprzednim uzgodnieniu osobistym lub telefonicznym z Arkadiusz Jasik tel. (48) 676-22-10 w. 229. Oferenci mają możliwość zapoznania się w pokoju nr 29 w siedzibie tut. Urzędu z dokumentacją w/w pojazdu w tym wyceną wartości rynkowej dokonaną przez rzeczoznawcę SITR ds. wyceny maszyn, urządzeń, wyposażenia i środków transportu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w terminie i wysokości określonej dla pojazdu w kasie lub na konto Urzędu Miejskiego w Zwoleniu nr 41 91570002 0000 0000 2150 0002 Bank Spółdzielczy w Zwoleniu.
W tytule przelewu należy wpisać markę samochodu, którego dotyczy wadium. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty w kasie lub na konto tut. urzędu.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia pojazdu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 7 dni od zamknięcia przetargu.
Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba ustalona nabywcą pojazdu uchyli się od zawarcia umowy.
Złożona oferta winna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta,
2) datę sporządzenia oferty,
3) oferowaną cenę,
4) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu,
5) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i nie wnosi żadnych uwag lub że nie zapozna się ze stanem oferowanego pojazdu i jest świadomy odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup samochodu marki FS Lublin Żuk A 15 C”, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zwoleniu, Plac Kochanowskiego 1 (pokój nr 25) w godzinach pracy tut. Urzędu tj. w poniedziałek 800 - 1600, od wtorku do piątku 730 – 1530 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21-12-2016 godz. 945.
Wzór formularza ofertowego w załączeniu.
Komisja Przetargowa po dokonaniu szczegółowej analizy ofert i wybraniu najkorzystniejszej z nich, w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu zawiadomi pisemnie każdego z oferentów, który zakwalifikował się do przetargu o jego wyniku.
W przypadku złożenia równorzędnych ofert Komisja Przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. O terminie i zasadach dodatkowego przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w ciągu 7 dni od zamknięcia przetargu.
Oferta, która nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w ogłoszeniu o przetargu zostanie odrzucona przez Komisję Przetargową, która niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie oferenta.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
Umowa kupna – sprzedaży zostanie sporządzona w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Wydanie samochodu nastąpi po uiszczeniu zaoferowanej ceny nabycia przez kupującego na konto Urzędu Miejskiego w Zwoleniu nr 68 9157 0002 0000 0000 2150 0001 Bank Spółdzielczy w Zwoleniu.
Dodatkowe informacje dot. warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu pokój nr 29 tel. (048) 676-222-10 wew. 229 w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wnoszenia wadium w godzinach pracy tut. Urzędu tj. w poniedziałek 800 - 1600, od wtorku do piątku 730 – 1530.


Zwoleń, dnia 06.12.2016 r.


Sporządził:
Arkadiusz Jasik
tel. (48) 676-22-10 w. 229

formularz ofert.

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2016-12-07 09:49:10 | Data modyfikacji: 2016-12-07 13:31:09.
Data wprowadzenia: 2016-12-07 09:49:10
Data modyfikacji: 2016-12-07 13:31:09
Opublikowane przez: Mirosław Malinowski
« powrót