Burmistrz Zwolenia ogłasza pierwsze pisemne
(ofertowe) przetargi nieograniczone na sprzedaż
służbowych samochodów osobowych

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zwolenia ogłasza pierwsze pisemne (ofertowe) przetargi nieograniczone na sprzedaż służbowych samochodów osobowych:

 

1. Marka:                        -        Opel Frontera 2.0 KAT

   Rok produkcji:           -        1994

   Nr rejestracyjny:         -        WZW 01663

   Stan licznika:              -        248.217 km

   Moc silnika:                -        85,00 kW

   Rodzaj paliwa:            -        benzyna, gaz

   Rodzaj skrzyni biegów:-       manualna M5

   Cena wywoławcza:     -        2.500,00 zł

   Wysokość wadium:    -        250,00 zł

   Termin wpłacenia wadium:   11.12.2015 r.

   Termin przetargu:       -        16.12.2015 r. godz. 1000

 

2. Marka:                        -       Lancia Kappa 2.0 KAT

   Rok produkcji:           -        1995

   Nr rejestracyjny:         -        WZW 05150

   Stan licznika:              -        472.169 km

   Moc silnika:                -        107,00 kW

   Rodzaj paliwa:            -        benzyna

   Rodzaj skrzyni biegów:-       manualna M5

   Cena wywoławcza:     -        3.500,00 zł

   Wysokość wadium:    -        350,00 zł

   Termin wpłacenia wadium:   11.12.2015 r.

   Termin przetargu:       -        16.12.2015 r. godz. 1100

 

Otwarcie ofert i przeprowadzenie przetargów nastąpi w wyżej podanych terminach w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zwoleniu, Plac Kochanowskiego 1 (sala narad).

Samochody będące przedmiotem przetargu można oglądać w dniach od 26 listopada 2015 r. do 10 grudnia 2015r. od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400 na nieruchomości położonej w Zwoleniu przy ul. Batalionów Chłopskich 25, po uprzednim uzgodnieniu osobistym lub telefonicznym z Tadeuszem Opalskim tel. (48) 676-21-81 w. 105. Oferenci mają możliwość zapoznania się w pokoju nr 5 w siedzibie tut. Urzędu z dokumentacją w/w pojazdów w tym wycenami wartości rynkowej i ich aktualizacją dokonaną przez rzeczoznawcę SITR ds. wyceny maszyn, urządzeń, wyposażenia i środków transportu.
Warunkiem przystąpienia do każdego z przetargów jest odrębne wpłacenie wadium w pieniądzu, w terminie i wysokości określonej dla poszczególnych pojazdów w kasie lub na konto Urzędu Miejskiego w Zwoleniu nr 41 91570002 0000 0000 2150 0002 Bank Spółdzielczy w Zwoleniu.

W tytule przelewu należy wpisać markę samochodu, którego dotyczy wadium. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty w kasie lub na konto tut. urzędu.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia pojazdu.

          Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 7 dni od zamknięcia przetargu.

         Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba ustalona nabywcą pojazdu uchyli się od zawarcia umowy.

Złożona oferta winna zawierać:

- imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta,

- datę sporządzenia oferty,

- oferowaną cenę,

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu,

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i nie wnosi żadnych uwag lub że nie zapozna się ze stanem oferowanego pojazdu i jest świadomy odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup samochodu marki”, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zwoleniu, Plac Kochanowskiego 1 (pokój nr 25) w godzinach pracy tut. Urzędu tj. w poniedziałek 800 - 1600, od wtorku do piątku 730 – 1530 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2015 roku.

Wzór formularza ofertowego w załączeniu.

         Komisja Przetargowa po dokonaniu szczegółowej analizy ofert i wybraniu najkorzystniejszej z nich, w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu zawiadomi pisemnie każdego z oferentów, który zakwalifikował się do przetargu o jego wyniku.

         W przypadku złożenia równorzędnych ofert Komisja Przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. O terminie i zasadach dodatkowego przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w ciągu 7 dni od zamknięcia przetargu.

         Oferta, która nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w ogłoszeniu o przetargu zostanie odrzucona przez Komisję Przetargową, która niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie oferenta.
         Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

         Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Umowa kupna – sprzedaży zostanie sporządzona w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wydanie samochodu nastąpi po uiszczeniu zaoferowanej ceny nabycia przez kupującego na konto Urzędu Miejskiego w Zwoleniu nr 68 91570002 0000 0000 2150 0001 Bank Spółdzielczy w Zwoleniu.

         Dodatkowe informacje dot. warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu pokój nr 16 lub 17 tel. (048) 676-21-81 wew. 116 lub 117 w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wnoszenia wadium w godzinach pracy tut. Urzędu tj. w poniedziałek 800 - 1600, od wtorku do piątku 730 – 1530.

 

 

Sporządziła:

H. Szarpak

tel. (48) 676-21-81 w. 116

Wzór formularza ofertowego w załączeniu

fotografie - Lancia

fotografie - Frontera

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2015-11-24 10:29:51 | Data modyfikacji: 2015-11-24 11:22:37.
Data wprowadzenia: 2015-11-24 10:29:51
Data modyfikacji: 2015-11-24 11:22:37
Opublikowane przez: Mirosław Malinowski
« powrót