OGŁOSZENIE Burmistrza Zwolenia o podjęciu przez
Radę Miejską w Zwoleniu Nr XLVIII/293/18 z dnia
30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Zwoleń

Zwoleń, 2018.05.10

RG.6720.4.2018

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Zwolenia

o podjęciu przez Radę Miejską w Zwoleniu Nr XLVIII/293/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zwoleń

 

 

       Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z póź. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z póź. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Zwoleniu Uchwały Nr XLVIII/293/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zwoleń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.Studium sporządzone zostanie dla obszaru miasta i gminy Zwoleń w ich granicach administracyjnych.

Zapoznanie się z niezbędną dokumentacją sprawy możliwe jest w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Zwoleniu, Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwoleń.

Wnioski do planu zainteresowani mogą składać lub przesyłać w terminie 30 dni licząc od 16.05.2018r w sposób jak następuje:

- w formie pisemnej - na adres Urzędu Miejskiego w Zwoleniu, Plac Kochanowskiego 1,
   26-700 Zwoleń,

- ustnie do protokołu - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zwoleniu, Plac Kochanowskiego 1,
   26-700 Zwoleń, pokój nr 6,

- za pośrednictwem komunikacji elektronicznej - na adres elektroniczny:sekretariat@zwolen.pl

   bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 

Wnioski winny zawierać: nazwisko i imię lub nazwę oraz adres zgłaszającego, przedmiot wniosku oraz (ewentualnie) oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Zwolenia.

 

 

Burmistrz

(-) Bogusława Jaworska

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2018-05-11 15:26:10 | Data modyfikacji: 2021-02-09 14:29:28.
Data wprowadzenia: 2018-05-11 15:26:10
Data modyfikacji: 2021-02-09 14:29:28
Opublikowane przez: Wojciech Wilk
« powrót