Gospodarka nieruchomościami, rolnictwo


Urząd Miejski w Zwoleniu, Plac Kochanowskiego 1


Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Mienia Komunalnego
Godziny otwarcia:
- poniedziałek od godz. 800 do godz. 1600
- wtorek – piątek od godz. 730 do godz. 1530


Kontakt:
Jolanta Zdrzalik – Kierownik Referatu
tel. +48 676 21 81 wew. 117, pok. nr 17, e-mail: zdrzalik.j@zwolen.pl


Hanna Szarpak – Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
tel. +48 676 21 81 wew. 116, pok. nr 16, e-mail: szarpak.h@zwolen.pl


Mateusz Skrzypek – Geodeta
tel. +48 676 21 81 wew. 116, pok. nr 16 e-mail: skrzypek.m@zwolen.pl


Lucyna Czerwińska – Inspektor ds. rolnictwa
tel. +48 676 21 81 wew. 115, pok. nr 15, e-mail: czerwinska.l@zwolen.pl


Małgorzata Sekuła – Inspektor ds. zasobów mieszkaniowych i komunalnych
tel. +48 676 21 81 wew. 114 pok. nr 14, e-mail: sekula.m@zwolen.pl


Agnieszka Jakóbik – Inspektor ds. dodatków mieszkaniowych
tel. +48 676 21 81 wew. 114, pok. nr 14, e-mail: jakobik.a@zwolen.pl


Referat prowadzi sprawy wynikające z:
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (DZ. U. 2020 poz. 65)
- ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. 2005 Nr 175 poz. 1459)
- ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018r. poz. 1716 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 276, 284)
- ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2019 poz. 852)
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 122, 1123)
- ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310, 284 t.j.)
- ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2019 poz. 1362 t.j.)
- ustawy z dnia 20 lipca 1990r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. 1990 Nr 54 poz. 310)
- ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2020.174 t.j.)
- ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2133 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019r. poz. 755 z późn. zm. z 2020r. poz. 284)
- ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020r. poz. 282 t.j.)
- ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2019.O.1182 t.j.)
- ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. 2019.O.737 t.j.)


Druki do pobrania:

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wniosek -sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym.

Wniosek sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Wniosek oddanie nieruchomości w trwały zarząd.

Wniosek o wygaszenie trwałego zarządu.

Wniosek sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Wniosek dzierżawa nieruchomości gruntowej.

Wniosek o ustanowienie słeżebności przesyłu na nieruchomości Gminy Zwoleń.

Wniosek - Etap I - o wydanie opinii w sprawie zgodności proponowanego podziału z ustaleniami MPZP.

Wniosek - Etap II - o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

Oświadczenie o stanie wpisów w księdze wieczystej.

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego

Wniosek o wydanie decyzji orzekającej o rozgraniczeniu nieruchomości

Wniosek o zezwolenie na uprawę konopi włóknistych

Wniosek o uprawę maku

wniosek właściciela zwierzęcia o pokrycie kosztów zabiegu sterylizacji kastracji psa kota

Wniosek - Potwierdzenie pracy w gospodarstwie rolnym

rp_8 zeznanie świadków

Oświadczenie

Wniosek o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy

Wniosek o włączenie zabytku nieruchomego do gminnej ewidencji zabytków

Wniosek o wyłączenie zabytku nieruchomego z gminnej ewidencji zabytków

Wniosek o wydanie zaświadczenia z gminnej ewidencji zabytków miasta i gminy Zwoleń

Wniosek o przydzielenie dodatku mieszkaniowego

Deklaracja o dochodach (dodatek mieszkaniowy)

Zaświadczenie o dochodach (dodatek mieszkaniowy)

Oświadczenie o stanie majątkowym (dodatek mieszkaniowy)

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

Wniosek o przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego, pomieszczenie tymczasowego

Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego, lokalu socjalnego, zamianę lokalu

Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Wniosek o wynajem lokalu użytkowego garażu

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2021-02-23 12:27:51 | Data modyfikacji: 2021-03-05 11:42:23.
Data wprowadzenia: 2021-02-23 12:27:51
Data modyfikacji: 2021-03-05 11:42:23
Opublikowane przez: Wojciech Wilk